भ-याङ्गमा रमाउँदै मिगिन ।

कस्तो देखिएकी छु ?

कस्तो देखिएकी छु ?

तपाइको मत